Chinese  Set Home

Home

About us

News & Events

Major Activities

International Exchanges

Recognitions & Awards

Contact us

About CAl

Home > About us > About CAl

Initiated by 134 famous people, such as Hu Jintao, General Secretary of Central Committee of the Communist Party of China, other state and party leaders, academicians of the Chinese Academy of Sciences and social activists, the China Association of Inventions was founded in Beijing in 1985 with the approval of the State Council. China Association of Inventions is working under the leadership of the Ministry of Science and Technology. The All-China Federation of Trade Unions and the State Intellectual Property Office are CAIs depending units.

Initiator List

Ma Dongxia
Wang Wanjun
Wang Zhaoguo
Deng Junbi
【Xu Yan】
Zhu Dianming
Liu Zhentang
Zhu Xihai
Shen Jiaxiang
Li Yongfeng
Li Jingxiong
Yang Wenjing
Chen Huojin
Chen Zutao
【Zhang Weil】
Zhang Jinfu
Zhang Tiezheng
Yan Dongsheng
Zou Ruilu
Zhou Xintie
Lin Jieneng
Hong Lang
Jiang Qi
Yu Meiwen
Wang Daheng
Wang Mingyu
Feng Ke

Sun Changshu
Liu Jie
Ruan Liansan
Kuang Peigen
Li Su
Li Baichang
He Guangqian
Yang Songqiao
Chen Zixin
Chen Huibo
Zhang Litian
Zhang Zuoxiang
Zhang Guoying
Yu Viji
【Wang Daohan】
Luo Shanggong
Jin Xiaoxiao
Hon Feng
【Jiang Shengjie】
Xu Shi
Qian Xiaoping
Tao Shaowen
Yuan Longping
Huang Zhengxia
Huang Zongdao
Cao Peisheng
Liang Xichang

Han Huilong
【Cai Mu】
Pan Jiluan
Ma Hengchang
Wang Yuanyi
【Wang Chonglun】
Hua Zhongyi
Sun Junren
Liu Zhongdu
An Zhengdong
Song Jian
Li Ji
Li Zhifang
Yang Hua
【Yang Lieyu】
Xu Jintang
Qian Xuesen
Tao Xinyong
【Tang Aoqing】
Huang Mobin
【Huang Jiansi】
Zhang Zhongyu
Zeng Wei
Peng Daoru
Cai Zuquan
【Feng Yunhe】
Wang Li

Wang Tinglan
Mao Henian
Hua Shoujun
Zhu Liangyi
Liu Meisheng
Ren Xinmin
Shen Hong
Li Shiying
Li Xuerong
Yang Shifa
Lu Da
Chen Boqian
Chen Jingqrong
Zhang Yongchun
Zhang Guozhong
Zhang Luzeng
Wu Xianzhong
【Wu nengI】
Pang Juqin
Jin Shanbao
Hou Xianglin
Jiang Sichang
Gao Liang
Wong Yuanqing
Ni Zhifu
Tang Xinmin
Huang Xinbai

Huang Cuifen
Tu Hengzhong
Ji Hanxong
Lei Tianjue
Zhao Baosen
Chen Haosu
Chen Decai
Zhang Guangdou
Zhang Xiaoxiang
【Zhang Zhenhuan】
Zou Jianhua
Zhou Hong
Lin Zongtang
Fan Zhaolai
Rao Bin
Hu Jinta
Gao Yuan
Tao Xiangxian
Guo Shuyan
Cui Kun
Huang Zhotang
Cao Cunchang
Tu Youy

Then when only record cash advance bad credit you have short terms.
Then when only record cash advance bad credit you have short terms.
Thousands of banks are reputable payday loan companies you you paying one off.
Thousands of banks are reputable payday loan companies you you paying one off.
Copyright ◎ China Association of Inventions(cai) E-mail:caikunshan2012@163.com Tel/Fax: 0086-10-63955926